Ne nedir ? :

bilimist

bilimist Yazdı...Sosyoloji nedir ?

02 Mayıs 2015 Bu içerik 37.840 kez okundu.

Sosyoloji ya da toplum bilim, toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilim dalı. Toplumsal (sosyolojik) araştırmalar sokakta karşılaşan farklı bireyler arasındaki ilişkilerden küresel sosyal işleyişlere kadar geniş bir alana yayılmıştır. Bu disiplin insanların neden ve nasıl bir toplum içinde düzenli yaşadıkları kadar bireylerin veya birlik, grup ya da kurum üyelerinin nasıl yaşadığına da odaklanmıştır.

Toplum bilimi alanında çalışan bir kişiye de sosyolog denir. Bir akademik disiplin olarak toplum bilimi bir sosyal bilim olarak kabul edilmektedir ve 19. yüzyılın ilk çeyreğinde gelişmiş diğer bilim dalları ile karşılaştırıldığında göreceli olarak gençtir. Birçok sosyolog bir veya daha fazla uzmanlık alanında veya alt dallarında çalışmaktadır.

Sociology kelimesi, Yunanca “bilim” anlamına gelen “logy” eki ve Latince'de, genel anlamda insanı işaret eden, üye, arkadaş veya dost anlamındaki, “socius” kelimesinden gelen “socio-” kökünden oluşur.

Toplum bilimi geniş çerçeveli bir disiplin olduğu için, profesyonel toplum bilimciler için bile tanımını yapmak güçtür. Bu disiplini tanımlamak için işe yarayan yollardan biri bu disiplini toplumun farklı boyutlarını inceleyen alt dalların oluşturduğu bir küme olarak tanımlamaktır. Örneğin toplumsal sınıflaşma eşitsizliği ve sınıfsal yapıları, demografi nüfusun miktar ve türündeki değişimleri, suç bilimi suç davranışı ve çarpıklıkları, politik toplum bilimi hükümet ve yasaları, ırk toplum bilimi ve cinsiyet toplum bilimi ırk ve cinslerin eşitsizliği kadar ırk ve cinsiyetlerin toplumsal yapılarını inceler. Doğadaki birçok çapraz disiplini içerecek şekilde, ağ çözümlemesi gibi yeni toplumsal alt bilim dalları ortaya çıkmaya devam etmektedir.

Birçok toplum bilimci, akademi dışında yararlı araştırmalar yapmaktadır. Bulguları eğitimcilere, yasa yapıcılara, yöneticilere, yenilik yapmak isteyenlere, iş dünyasının liderlerine ve toplumsal sorunları çözme ve sosyal politikalar oluşturma konusuyla ilgilenenlere yardımcı olmaktadır.

Sosyoloji nedir?

Sosyoloji insan toplumlarını bilimsel,sistematik ve eleştirel olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. Bu sosyolojinin en genel düzeyde tanımlanmasıdır [sosyoloji]

Sosyoloji neyi inceler?

Toplumun yapısını, organizasyonu, değişimi ve işleyişini inceler.

Sosyolojik bakış açısı nedir?

Sosyolojik bakış açısı sosyolojini toplumsal olaylara nasıl yaklaştığını, nasıl incelendiğini, sosyolojinin olayları incelemesini diğer sosyal bilimlerden nasıl farklı olduğuyla ilgilidir. Daha öncede ifade edildiği gibi sosyoloji toplumsal bağlam içerisinde sosyal davranışı inceler. Sosyal davranış bireylerin bir anlam ifade eden ve diğer insanlarla ilişkili davranışlarıdır. Sosyal davranış sosyal ilişki ve etkileşim sonucu oluşur. Sosyoloji sosyal davranışı açıklamak için kendine özgü bir bakış açısı geliştirmiştir. Bu bakış açısı belli temel öncüllere dayalıdır. Bunları şöyle ifade edebiliriz:

1- İnsanlar sosyal varlıklardır.

2- Sosyal davranış öğrenilir.

3- Toplum insanların ait olduğu en geniş gruptur.

4- İnsanlar tek boyutlu değildir. Bu nedenle sosyal davranışta çok boyutludur.

5- Birey davranışlarındaki ilişki toplamı açısından incelenir.

Türkiye’de sosyolojinin kurucusu kimdir?

Türkiye’de sosyolojinin kurucusu Ziya Gökalp’dir.

Sosyolojiye önemli katkı sağlayan başlıca düşünürler kimlerdir?

1- E. Durkheim

2- K. Marks

3- M. Weber

4- V. Pareto

5- G.Simmel

6- W. Mills

7- T. Parsons

Sosyoloji/ Sociology kelimesi ‘socius’ ve ‘logy’ kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Günümüzde ‘Toplum Bilim’ anlamına gelen bu kelime, Yunanca’da bilim anlamına gelen ‘logy’eki ve Latince’de arkadaş, dost gibi insanı anlatan bir kelime olan ‘socius’ birleşimi ile anlamını tamamlamaktadır.Kelimenin bu şekilde oluştuğu fikri, 1838’de Auguste Comte tarafından açıklanmıştır.

19. yüzyıl itibariyle adını duyurmaya başlayan bu bilim dalı, fazlasıyla genç olmasının yanı sıra arka planında oldukça köklü fikirleri bulundurmaktadır. Bilgi ve felsefi bir alt yapı ile harmanlanan sosyoloji bilimi ile uğraşan kişilere “Sosyolog” denilmektedir. Sosyologlar, toplumun işleyişini, yapısını, toplumda meydana gelen değişiklikleri araştırarak incelemektedirler. Bu araştırma ve inceleme aşamalarında ise sosyoloji belirli bilimsel sistemleri kullanmaktadır. Sosyolojinin babası olarak kabul edilen Auguste Comte, aynı zamanda bir matematikçi ve filozof olarak da ün yapmıştır. Comte, “ Sosyoloji neden diğer bilim dalları gibi bir dal olmasın” tezi ile işe başlayarak sosyolojiyi; kimya, biyoloji, matematik, astronomi gibi uğraştığı bu bilimlerin üzerinde görmüştür. 19. yüzyıl dünyasında Comte tarafından temelleri atılan sosyolojiye Emile Durkheim’in de büyük katkıları söz konusudur. Fransız sosyolog Emile Durkheim, L’Année Sociologique adında yayın kurmuştur. Bu yayın sosyolojiyi bambaşka noktalara taşımıştır. Özellikle Din Sosyolojisi ile ilgilenen Durkheim, toplumların Tanrı ile ilişkisini ve bunun topluma etkisini incelemiştir.

Sosyoloji 20.yüzyıla gelindiğinde de sosyologlar tarafından kurulan çeşitli toplum bilimleri bölümleri ile aşama kaydetmeye devam etmiştir. Özellikle de 1919’da Almanya’da Ludwing Maximillans University of Munich’ de Max Weber tarafından kurulan toplum bilimi bölümü, sosyoloji bilimine çeşitli katkılar sağlamıştır. 1905 yılında kurulan Amerikan Toplum Bilim Birliği ise dünyanın en büyük profesyonel sosyologlar birliği olarak tarihe geçmiştir.

Sosyolojinin Bazı Genel Özellikleri
• *Sosyoloji olması gereken toplumu değil var olanı inceler.
• *Bireye ait sorunlar sosyolojinin ilgi alanına girmez.
• *Sosyoloji toplumu bir bütün olarak inceler.
• *Sosyoloji toplumdaki benzer sosyal olayları inceleyerek bunların ortak noktalarını tespit eder ve buna göre çeşitli genellemelerde bulunur. Ancak sosyoloji tüm toplumlar için geçerli olacak evrensel kurallar oluşturmaz.
• *Sosyoloji objektiftir, araştırma ve incelemelerinde kendine özgü teknikler kullanır.

Sosyolojinin Bazı Alt Dalları
• *Din Sosyolojisi
• *Hukuk Sosyolojisi
• *Kent Sosyolojisi
• *İktisat Sosyolojisi
• *Sanat Sosyolojisi
• *Ahlak Sosyolojisi
• *Sağlık Sosyolojisi
• *Siyaset Sosyolojisi
• *Göç Sosyolojisi
• *Tarih Sosyolojisi


Önemli Sosyologların Yaklaşım ve Yöntemleri
• -Auguste Comte, Pozitivist
• -Emile Durkheim, Pozitivist
• -Karl Marx, toplumları ekonomik dayanaklar ile açıklar, diyalektik materyalist
• -Max Weber, Anlamcı ve etkinlikçi

Kaynakça:
Cemil Meriç, Sosyoloji Notları ve Konferansları, İletişim Yayınları,1.Baskı Ekim 1993, İstanbul
Anthony Gıddens, Max Weber Düşüncesinde Siyaset ve Sosyoloji, Çeviri; Ahmet Çiğdem, Vadi Yayınları, 2.Baskı, 1996, AnkaraYorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle
b