Din ve bilim :

bilimist

bilimist Yazdı...19 Mucizesi hakkında, Kur`an Mucizesi

29 Temmuz 2018 Bu içerik 5.978 kez okundu.

19 Mucizesi

19 rakamının bir Kuran mucizesi olduğunu biliyor muydunuz? Kuran’ın matematiksel mucizelerinin bir başka yönü ise 19 sayısının, ayetlerin içine şifresel bir biçimde yerleştirilmiş olmasıdır. Kuran’da “Onun üzerinde ondokuz vardır.” (Müddessir Suresi, 30) ayeti ile dikkat çekilen bu sayı, Kuran’ın birçok yerinde şifrelenmiştir. Bunun örneklerinden bir kısmını şöyle sayabiliriz:

Besmele 19 harftir.

İlk vahyolan sure (96. sure) sondan 19. suredir.Kuran 114 (19 x 6) sureden oluşur.

Kuran’ın ilk vahyedilen ayetleri 96. surenin ilk 5 ayetidir ve bu ayetlerin toplam kelime sayısı 19’dur.

Görüldüğü gibi ilk 5 ayet toplam 19 kelimeden oluşmaktadır.

Arada geçen “ ” harftir, kelime değildir. “ ” harfleri de aynı şekilde sayıma dahil edilmemiştir.
Vahyedilen ilk sure (Alak Suresi) 19 ayete sahiptir ve 285 (19 x 15) harf içerir.

Son vahyedilen sure olan Nasr, toplam 19 kelimeden oluşur.

Ayrıca Nasr Suresi’nin Allah’ın yardımından söz eden ilk ayeti de 19 harftir.

Kuran’da 114 (19 x 6) besmele bulunur. Bu sayı da 19’un 6 katıdır.

Kuran’da 113 sure besmele ile başlar. Başında besmele bulunmayan tek sure, 9 numaralı Tevbe Suresi’dir. Kuran’da sadece Neml Suresi’nde iki besmele bulunmaktadır. Bu besmelelerden biri surenin başında diğeri ise 30. ayette yer alır. Besmele ile başlamayan Tevbe Suresi’nden itibaren saymaya başlanıldığında Neml Suresi’nin 19. sırada yer aldığı görülecektir.

(9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27=) 342’dir. Bu da 19’un 18 katıdır.Tevbe Suresi’nden 19 sure sonra gelen 27 numaralı Neml Suresi’nin hem başında, hem de 30. ayetinde besmele vardır. Böylece 27. surede iki besmele bulunur. Besmeleleri 114’e tamamlayan 27. surenin 30. ayetidir. Ayrıca sure ve ayet numaralarını yani 27 ve 30’u topladığımızda 57 (19 x 3) sayısını buluruz.
Tevbe Suresi’nden (9) Neml Suresi’ne (27) kadar olan sure numaralarının toplamı;

Numarası 19 ve 19’un katı olan ayetlerde geçen Allah isminin toplam sayısı 133 (19 x 7)’tür.

Bir anlamına gelen “vahid” (i harfi okunurken ekleniyor) kelimesinin ebced değeri 19’dur. Kuran’da bu kelime, bir çeşit yemek, bir kapı vs. gibi farklı kelimeler için kullanılmıştır. “Bir Allah” olarak kullanımı ise 19 keredir.

“Yalnızca Allah’a ibadet edin” ifadesinin Arapçası “Vahdahu” 7:70, 39:45, 40:12, 40:84 ve 60:4 numaralı ayetlerde geçer. Bu sayılar tekrarsız olarak toplandığında 361 (19 x 19) sayısını elde ederiz.19 kere vahd kelimesinin geçtiği ayetlerin sure ve ayet numaralarının toplamı: 361 (19 x 19)’dir.

İlk başlangıç harflerinden (Elif, Lam, Mim; Bakara Suresi, 1. ayet) son başlangıç harflerine (Nun; Kalem Suresi, 1. ayet) kadar olan ayet sayısı 5.263 (19 x 277)’tür.

Başlangıç harflerinin bulunduğu ilk sure ile başlangıç harflerinin bulunduğu son sure arasında, başlangıç harflerinin bulunmadığı 38 (19 x 2) sure vardır.

“Rahman” kelimesi ise Kuran’da 57 (19 x 3) defa geçmektedir.

Kuran’da bahsi geçen 30 farklı rakam vardır.

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+19+20+30+40+50+60+70+80+99+100+200+300+1.000+2.000+3.000+5.000+50.000+100.000=162.146 (19 x 8.534)Kuran’da geçen tüm bu sayıları (tekrarlar dikkate alınmadan) topladığımızda çıkan sayı 162.146’dır. Bu da 19’un 8.534 katıdır:

Bu 30 farklı sayıya ek olarak Kuran’da 8 tane kesirli sayıdan bahsedilir. Bunlar 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3’tür. Böylece Kuran 38 (19 x 2) farklı sayı içerir.

Kuran’ın en başından itibaren 19 ayete sahip ilk suresi İnfitar Suresi’dir. Bu surenin diğer bir özelliği son kelimesinin Allah olmasıdır. Bu aynı zamanda Rabbimiz’in “Allah” olarak zikredilen, Kuran’daki sondan 19. ismidir.

Kaf harfi ile başlayan 50. surede 57 (19 x 3) adet Kaf harfi vardır. Başında Kaf harfi bulunan 42. surede yine 57 (19×3) adet Kaf harfi bulunur. 50. surenin 45 ayeti vardır. Bunları toplarsak sonuç 95 (19 x 5)’tir. 42. surenin 53 ayeti vardır. Bunları toplarsak 42+53 yine 95 (19 x 5)’tir.

Kaf Suresi’ndeki Kaf harflerinin geçtiği ayetlerin numarasını topladığımızda 19’un 42 katı olan 798 sayısını elde ederiz. 42 sayısı ise başlangıç harfleri arasında Kaf olan diğer bir surenin numarasıdır.Kaf Suresi’nin ilk ayetinde Kuran için kullanılan Mecid kelimesinin ebced değeri 57 (19 x 3)’dir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sure içindeki Kaf harflerinin toplamı da 57’dir.

Nun harfi sadece 68. surenin başında bulunur. Bu suredeki Nun harflerinin toplam sayısı 133 (19 x 7)’tür.

Sure numaraları 19’un katı olan surelerin ayet sayılarını (besmele dahil) topladığımızda:

Yalnızca tek bir sure -7. sure- “Elif, Lam, Mim, Sad” başlangıç harfleriyle başlamaktadır. Elif harfi bu surede 2.529 defa, Lam harfi 1.530 defa, Mim harfi 1.164 defa ve Sad harfi 97 defa geçmektedir. Bu şekilde 4 harfin bu surede toplam olarak geçtiği yer 2.529 + 1.530 + 1.164 + 97 = 5.320 (19 x 280)’dir.Ya, Sin harfleri Yasin Suresi’nin başında bulunmaktadırlar. Sin harfi Yasin Suresi’nde 48 defa geçmekte iken Ya harfi 237 defa geçmektedir. Bu iki harfin toplamı 285 (19 x 15)’tir.

Elif, Lam, Mim harfleri Arapçada en sık kullanılan harflerdir. Bu harfler birarada 6 surenin -2, 3, 29, 30, 31 ve 32- başında yer almaktadırlar ve bu 3 harf, 6 surenin her birinde toplam 19’un katı olarak geçmektedir. Sırasıyla [9.899 (19 x 521), 5.662 (19×298), 1.672 (19 x 88), 1.254 (19 x 66), 817 (19 x 43)]. Bu üç harfin 6 surede toplam olarak geçtiği yer 19.874 (19 x 1.046)’tür.

Elif, Lam, Ra başlangıç harfleri 10, 11, 12, 14 ve 15. surelerde bulunmaktadır. Bu harflerin bu surelerde toplam olarak geçtiği yer 2.489 (19 x 131), 2.489 (19×131), 2.375 (19 x 125), 1.197 (19 x 63) ve 912 (19 x 48)’dir.

Elif, Lam, Mim, Ra başlangıç harflerinin toplam olarak geçme sıklığı 1.482 (19 x 78)’dir. Elif harfi 605 defa, Lam harfi 480 defa, Mim harfi 260 defa ve Ra harfi 137 defa geçmektedir.

Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad başlangıç harfleri tek bir surede -19. sure- geçmektedir. Kaf harfi bu surede 137 defa, Ha harfi 175 defa, Ya harfi 343 defa, Ayn harfi 117 defa ve Sad harfi 26 defa geçmektedir. 5 harfin toplam olarak geçtiği yerlerin sayısı 137 + 175 + 343 + 117 + 26 = 798 (19 x 42)

Bu konudaki diğer tespitler ise şöyledir:

Tüm Kuran’da;
– Etiu (itaat ediniz) kelimesi 19 kere,
– Abd (kul), abid (kulluk eden kişi) ve ibadet kelimeleri ise toplam 152 (8 x 19) kere geçmektedir.
Aşağıda örnek olarak verilen Allah’ın isimlerinden bazılarının sayısal ebced değeri de 19’un katlarıdır.
– Vahid (Tek) 19 (19 x 1)
– Cami (Toplayan) 114 (19 x 6)


Kaynak: K u r a n M u c i z e l e r i

----------


"Kur'an-ı Hakîm'in tevafuk cihetinden tezahür eden i'cazî nüktelerinden bir nüktesi şudur ki: Kur'an-ı Hakîm'de İsm-i Allah, Rahman, Rahîm, Rab ve İsm-i Celal yerindeki Hüve'nin mecmuu, dört bin küsurdur. Arapça orijinal yazılışı ile “Bismillahirrahmanirrahim”, Ebced hesabının ikinci türü olan, hece harflerinin tertibi ile hesaplânınca, o da dört bin küsur eder. Büyük adetlerde küçük kesirler, tevafuku bozmadığından küçük kesirlerden kat-ı nazar edildi. Hem “Elif Lâm Mim” içine aldığı iki atıf vavı ile beraber iki yüz seksen küsur eder. Aynen Sure-i el-Bakaranın iki yüz seksen küsur İsm-i Celaline (Allah ismine) ve hem iki yüz seksen küsur âyâtın adedine tevafuk etmekle beraber, Ebcedin hece harflerine göre tertip edilen ikinci tarzındaki hesabıyla, yine dört bin küsur eder. O da yukarıda zikri geçmiş (Allah, Rahman, Rahim, Rab ve Allah ismi yerine geçen Hüve) beş meşhur esmanın adedine tevafuk etmekle beraber Besmelenin kesirlerinden vazgeçilirse, onların adedine tevafuk ediyor. Demek bu tevafuk sırrına binaen Bakara suresinin başında bulunan “Elif Lâm Mim” hem müsemmasını içine alan bir isimdir, hem el-Bakara suresine isim, hem Kur’an’a isim, hem ikisine kısa bir fihriste, hem ikisinin karışımı ve hülâsası ve çekirdeği, hem de Besmelenin kısaltılmışıdır."

"Ebcedin meşhur hesabıyla Bismillahirrahmanirrahim, Rab ismi adedine eşit olmakla beraber, “Errahmanirrahim”deki şeddeli “Ra” iki “Ra” sayılsa; o vakit dokuz yüz doksan olup, pek çok mühim sırlara kaynak olup, 19 (on dokuz) harfiyle 19 (on dokuz) bin âlemin anahtarıdır." [Risale-i Nur Külliyatı-I, (Lem’alar), s.596]


-----------------


Kur´an da 19 mucizesi..


Kuran'in matematiksel mucizelerinin bir baska yönü ise 19 sayisinin, ayetlerin içine sifresel bir biçimde yerlestirilmis olmasidir.. Allah Kuran'da söyle buyuruyor.. "Üzerinde ondokuz vardir onun.." (Müddessir Suresi, 30).. Kuran'in birçok yerinde sifrelenmistir.. Yukaridaki ayet, Kur’an’da “19” rakamina dogrudan atifta bulunulan tek ayettir.. Yine görmekteyiz ki hem bu ayetin çevrilmesinde, hem de yorumlanmasinda büyük hatalar yapilmistir.. Mesela, 30.ayet çogu meal’de parantez içinde yada disinda “bekçi” kelimesi ile birlikte verilmektedir... Yani “Üzerinde ondokuz (bekçi) vardir” ... gibi....

Gerçekte ise orijinal ifade de “bekçi” kelimesi geçmez.. Sadece “ondokuz”rakami vardir.. Ama insanlar bu rakamin bu sekilde tek basina anilmasina akil erdiremedikleri için.. (Yada baska bir sebeple) bu ifadeyi kendi görüsleri dogrultusunda degistirerek vermektedirler.. Bu tavir hiç süphesiz cehaletin saygisizlikla örtülmesidir.. Madem ki insanlara ALLAH’in kelamini anlatmaya kalkiyorsunuz,o halde herseyi oldugu gibi verin, degilmi.. ALLAH’in sözüne dogrudan yada dolayli olarak söz katmayin! Iste Hal böyle olunca Kur’an’daki ondokuz rakaminin önemi anlasilamamis ve gizli bir sir olarak kalmistir.. Tipki surenin adi gibi.. (Müdessir: "Örtüsüne bürünen, gizlenen, saklanan, sir olan sey" demektir..) Kuran’da ondokuz rakamina dogrudan deginilen tek ayetin bulundugu surenin adinin bu olmasi, elbette ki tesadüf degildir..

Herseyi hikmetle yapan ALLAH, inananlara daha dogrusu görmek isteyenlere, bir isaret vermektedir.. Elbette ki baska isaretler de vardir.. Ancak kalp gözleri kör olmus olanlarin önünde en büyük mucizeler de sergilense inanmayacaklari, ayri bir gerçektir.. Tipki dokuz büyük mücizeyi gören firavunun buna ragmen kafirlikte israr etmesi gibi..

Mucizeler ancak inananlar içindir.. Inkar edenler için bütün hersey bir tesadüften ibarettir.. Ayetin devaminin yorumuna gelelim.. Açiktir ki daha ayeti oldugu gibi ortaya koyamayanlarin, onu dogru bir sekilde anlamasi da mümkün degildir.. Zaten anlamamislardir da...

Halbuki ifadeler gayet nettir.. Bu sayi, inananlardan ve kendilerine kitap verilenlerden bazilarinin süphesiz inanmalarini temin edecektir: “Onlarin sayisini da inkâr edenler için bir sinav yaptik ki, kendilerine Kitap verilmis olanlar iyice inansin, inananlarin da imani artsin.. Kitap verilmis olanlar ve inananlar kuskulanmasinlar..”

Evet, burada söylenen sey aynen olmustur ve olmaktadir.. Kur’an’daki olaganüstü matematiksel yapiyi görenler (ki,bunlar içinde Hiristiyanlar da vardir), böyle bir sistemin ancak ALLAH’in ilmiyle varolabilecegini anlamakta ve Kur’an’in gerçekten ALLAH’tan geldigine süphesiz inanmaktalar dolayisiyla imanlari da artmaktadir.. Baska ne olabilir ki? "Cehennemdeki bekçilerin sayisi" inananlarin yada ehli kitaptan bazilarinin imanini niye arttirsin? Yada kalplerinde ki süpheyi gidersin?

Bunun anlamsiz oldugu açiktir.. Elbette ki, ayette anlatilan o degildir.. Mucizeyi görmemek için ALLAH’in kelamina parantezle ilave yapmayi bile göze olanlarin görüsüdür bu.. ALLAH “onlarin kalplerinde egrilik var" diyor.. O süphesiz ki kalplerde olanlari en iyi bilendir.. Inkarcilarin tüm bu ifadeleri anlamalari ise, hiçbir sekilde mümkün degildir.. ALLAH’in ayetleri onlarin ancak saskinligini arttirir: "ALLAH bu misalle neyi kasdetti"? derler..

19 mucizesine geçmeden önemli bir ayrintiyi belirteyim,, ( ebced hesabi.. Konuyu bilmeyenlere.. )

Bir kelimenin matematiksel degerinin (ebcedinin) ne demek oldugunu anlatayim.. Kuran’in indigi dönemde Araplar matematik için ve normal yazida ayni harfleri kullanirlardi.. Elif harfi yazida "E" sesine, matematikte 1’e karsilik gelirdi.. Veya "Wav" harfi yazida "V" sesine, matematikte "6" rakamina karsilik gelirdi.. Arapça’daki harflerin matematiksel karsiliklarini asagidaki semada görüyorsunuz..Elif

1


Ye

10
Ta

9
Ha

8
Ze

7
Wav

6
He

5
De

4
Cim

3
Be

2

Kaf

100
Sad

90
Fe

80
Ayn

70
Sin

60
Nun

50
Mim

40
Lam

30
Kef

20

Gayn

1000
Za

900
Dad

800
Dhe

700
Kha

600
Tse

500
Te

400
Sin

300
Re

200

..19 mucizesi..

..Gizlenen Mucize..

Kuran’in içindeki 19 koduna, ilk olarak 1974 yilinda dikkat çekilmistir.. Daha sonra birçok arastirmacinin katkilariyla Kuran’daki bu sistem ile ilgili birçok mucize açiga çikmistir..
Müddessir Suresi 74. suredir ve 19 ile 74’ü arka arkaya koydugumuzda çikan sayi, ayni zamanda bu mucizenin bulunus tarihidir..

Dünya tarihinin en büyük bulusu olan ve pesinden bir çok gelismeyi ve tartismayi da getiren bu ilahi mesajin kisa bir özetini sunacagim birazdan..

Bu mucize ile ilgili ilk veriler Amerika’da yasayan müslümanlarca ortaya kondu.. Mucizenin ortaya kondugu tarihte, Dünya’daki en yaygin takvim miladi takvimdir ve bu takvim tam 1974 yilini gösteriyordu.
Yani Hz. İsa’nin dogumundan 1974 yil sonra bu gizlenen mucize, Kuran’in Müddessir (Gizlenen) suresinde isaret edilen mucize açiga çikmistir..
Bu mucizenin bulundugu tarihte Peygamberimiz’in Mekke’den Medine’ye hicreti ile baslayan takvim 1393 yilini gösteriyordu. Bilindigi gibi Peygamberimize Kuran, hicretten 13 yil önce vahyedilmeye baslanmistir.. Yani bu mucize Kuran’in vahyedilmeye baslamasindan tam 1406 yil sonra kesfedilmistir.. Peki 1406 nedir?.............. Siki durun 1406 = 19 x 74 ’ tür...19 Mucizesinin kesif tarihi 1974
Kuran'in vahyinden kaç yil sonra bu mucizenin kesfedildigi.. 19 74
19 Mucizesinin 19'u, Ve19'un geçtigi 74'üncü surenin arka arkaya yazimi.. 19 x 74


Kuran’daki sayisal mucizeye isaret eden Müddessir (Gizlenen) Suresi’nin kendisi bastan asagi sayisal mucizeler ile doludur.. 19 mucizesinin 19’unu, bu mucizenin anlatildigi surenin (74) arkasina koydugumuzda olusan sayi ayni zamanda 19 mucizesinin kesif tarihi olan 1974’ü vermektedir.. Acaba inkârcilar buna ne der? Tesadüf.. Peki Kuran’in inisinden sonra geçen 1406 yil ayni 19 ile ayni 74’ün bu sefer çarpimini verir.. Peki inkârcilarin buna cevabi ne olacaktir? Yine tesadüf… Acaba 19 mucizesinin bulunus tarihinin Müddessir (Gizlenen) suresinde kodlu olduguna dair verecegim ilave müthis delillere inkârcilar yine tesadüf deme yüzsüzlügünü gösterebilecekler mi? Müddessir Suresi’nin ilk iki ayeti söyledir..


1- Ey gizlenen .. 2- Kalk ve uyar..

Müddesir Suresi 1 - 2

Surenin ilk ayeti gizlenene (müddessir) seslenmekte ve ikinci ayeti artik kalkis vaktinin geldigini, uyarmaya baslamasini söylemektedir.. İste bu iki ayet, arapçada toplam 19 harftir.. Bu iki ayetin sayisal degeri (ebcedi) acaba kaçtir dersiniz? Duyunca inanmakta zorluk çekebilirsiniz.. İste bu iki ayetin sayisal degeri tam 1974’tür.. Anlamin, matematigin ve bir mucizenin gerçeklesmesinin uyumu ancak bu kadar mükemmel olabilir..


Sira No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Harf Ya Elif Elif Ya He Elif Elif Lam Mim De Tse Re Kaf Mim Fe Elif Nun Dhe Re
Sayisal Deger 10 1 1 10 5 1 1 30 40 4 500 200 100 40 80 1 50 700 200

Toplam 1974Müddessir Suresi’nin birinci ayeti (74, 1) olarak gösterilir.. Yine ilginçtir ki sayisal mucize açisindan önemli bu ayetten itibaren Kuran’in sonuna kadar 741 ayet vardir ve 741 ( 19 x 39 )’a esittir....Muddessir Suresi 1.ayetin matematiksel gösterimi.. ..Bu ayetten Kuran'in sonuna kadar olan ayet sayisi..
74-1 741 = ( 19 x 39 )* Besmele 19 harftir..

1.harf 8.harf 15.harf
2.harf 9.harf 16.harf
3.harf 10.harf 17.harf
4.harf 11.harf 18.harf
5.harf 12.harf 19.harf
6.harf 13.harf
7.harf 14.harf

Kuran’in en dikkat çekici ayeti "Bismillahirrahmanirrahim" diye okunan Besmele’dir..
Dünya’nin en çok tekrarlanan kelimesidir.. "Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla" anlamina gelir..


Besmele tüm Kuran’da tam 114 defa, geçmektedir.. 19 x 6Besmele Kuran’in en özel ayetidir..
Harf sayisindan Kuran’daki tekrarlanis adedine kadar her özelligiyle 19 mucizesiyle alakalidir..
Besmele 4 kelimeden olusur..
Bu kelimeler sirasiyla söyledir.. ISIM .. ALLAH.. RAHMAN.. RAHIM..


Bu 4 kelimenin Kuran’daki tekrarlanis adetleri acaba kaç defadir derseniz? Buyrun okuyun:

Kelime Kur´an da tekrarlanis adedi
Isim 19 ( 19 x 1 )
Allah 2698 ( 19 x 142 )
Rahman 57 ( 19 x 3 )
Rahim 114 ( 19 x 6 )
Kelimelerin katsayilarin toplami

1 + 142 + 3 + 6 = 152 ( 19 x 8 )

Allah 19 ile kuskulari ortadan kaldiracagini, inananlarin inancini kesin bir sekle dönüstürecegini söylemiyor muydu?
19’un inkârcilara karsi bir cevap oldugunu Müddessir Suresi’nden anlamiyor muyuz?
Allah’in, Müddessir suresi 35. ayetinde "Bu gerçekten büyüklerden biridir.." diye dikkat çektigi 19’un büyüklügünü, zannediyorum anlamaya basladiniz..
Üstelik daha birçok mucizeye asagida taniklik edeceksiniz..


Allah’in isimlerinin tekrar adedi ve matematiksel degerleri 19 koduna göre incelendiginde muhtesem bir tablo çikiyor..
1- Allah’in isimlerinin sadece 4 tanesinin Kuran’daki tekrarlari 19’un katidir.. 2- Allah’in isimlerinin sadece 4 tanesinin matematiksel degeri 19’un katidir.. 3- 4’er isimden olusan her iki gruptaki 19’un kati olan sayilar birbirlerine esittirler.. 4- Kelime tekrarlarindaki 19’un katlari, bize Besmele’yi vermektedir (Bu Besmele’de niye Allah’in, Rahman ve Rahim isimlerinin seçildiginin hikmetlerinden birini göstermektedir..) 5- Tablonun her iki tarafindaki tüm katsayilar Besmele’deki ayni katsayilari vermektedir..

Allah'in isimlerinden tekrar adedi 19un kati olanlar Tekrar adedi ve matematiksel deger Allah'in isimlerinin matematiksel degeri 19'un kati olanlar
Sahid 19 (19 x 1) Vahid
Allah 2698 (19 x 142) Zul fadlil Azim
Rahman 57 (19 x 3) Mecid
Rahim 114 (19 x 6) Cami

Katsayilarin toplami
152 (19 x 8)

Tablodaki tüm degerlerin toplami
4² x 19² = 5776


Buradaki kelimelere dikkat edersek "Sahid" kelimesi Besmele’deki "İsim" kelimesiyle ayni oranda geçer "Isim" kelimesi Allah’in adlarindan biri degildir bu yüzden listeye giremez..

Böylece biz Besmele’yi incelerken Kuran’daki 19 koduna taniklik ettigimiz gibi, Allah’in isimlerini incelerken yine Besmele karsimiza çikmistir.. Bu olaganüstü güzellikte bir tablodur..

Insanlar için tablolar sunandir O... Üzerinde 19 vardir... (Müddesir 29 - 30)..OLASILIK HESABI..

Kuran’daki 19 mucizesinin büyüklügünü ve bu mucizenin tesadüfler sonucu olusamayacagini göstermek için Allah’in isimlerinin incelenmesi sonucu karsimiza çikan muhtesem tabloyu, olasilik hesaplari çerçevesinde inceleyelim..

- Besmele’de geçen 4 kelimenin 19’un kati bir sayi vermesinin olasiligi her bir kelime için 1/19 oldugundan, dört kelime için 1/19 tür.

- Allah’in isimlerinin tekrar listesinde "İsim" kelimesinin yerine geçen "Sahid" kelimesinin "İsim" ile tam ayni sayiyi 19 olarak vermesini de olasiliga katarsak olasilik 1/19 olur.

- Gerek Besmele’de, gerek Allah’in isimlerinin incelenmesi sonucu karsimiza çikan tablonun her iki yaninda 4 ismin katsayilari 1+142+3+6= 152 (19x8)’dir. Bu sayinin da 19’un kati olma olasiligi 1/19’dur. Bunu da önceki sonuca eklersek olasilik 1/196 olur..

- Tablonun sag tarafindaki Allah’in isimlerinin matematiksel degeri için olasiligi farkli hesaplamaliyiz.. Çünkü buradaki sayilar sadece 19’un kati olarak kalmamakta, ayni zamanda sol taraftaki sayinin tam aynisini tutturmaktadirlar.. Allah’in isimlerinin matematiksel degerindeki sayilar 2698’e kadar yükselmektedirler.. 2698 sayisina kadar 2698 adet tam sayi vardir.. Kümemizi söyle gösterebiliriz: {1, 2, 3, 4, 5, 6 …….. 2695, 2696, 2697, 2698} İste bu araliktaki sayilarin içinden istedigimiz bir tam sayinin aynisini bulma olasiligimiz 1/2698’tir. Eger dört defa ayni islemi yapar ve dört defa tam istedigimiz sayiyi yakalamayi istersek, olasilik 1/2698 olur.. Buraya kadarki buldugumuz olasiliklar 1/196 x 1/2698 ’tür..

- Ayrica hesaba katmamiz gereken bir sey daha vardir.. Allah’in 123 isminden 4’ü tablonun sag tarafinda, 4’ü tablonun sol tarafinda yer alirken, Allah’in 119 ismi tablonun sag tarafinda, 119’u sol tarafinda yer almaz.. Eger bu isimlerden biri bile kelime tekrari veya mate-matiksel deger açisindan 19’un katini verseydi tablonun bir tarafinda 4, bir tarafinda 5 deger karsimiza çikip simetriyi ve 1+142+3+6= 152 (19+8) katsayisindaki 19’u bozabilirdi.. Öyleyse tablonun her iki tarafindaki (119x2)= 238 ismin 19’un kati olmamasi da bu tablonun geçerliligi açisindan gereklidir ve olasilik hesabina katilmalidir.. Bir ismin 19’un kati olmamasinin olasiligi düsüktür: 18/19.. Fakat 238 isim açisindan eger bunu hesaplarsak:

18/19= 1/387.708 olur..

Buraya kadar yaptigimiz tüm hesaplari bir araya getirirsek sonuçtaki olasilik:

1/196 x 1/2698x 1/387.708’dir...


Bunun sonucu

Iste sonuç... Okuyabilirseniz okuyun!

1/966.482.844.314.615.561.612.344.768

Sirf bu okumayi bile beceremeyecegimiz sayi 19 mucizesinin olusturdugu tek bir tablonun tesadüfen olusma olasiliginin imkansizligini göstermektedir.. Bir tek tablonun ortaya tesadüfen çikmasinin olasiligi bu iken, Kuran’in dikkat çektigi, kesin bir bilgiyle inanmayi saglayacagini, kuskulari giderecegini söyledigi 19’u yok saymak nasil bir aklin (veya akilsizligin) ürünüdür.. Tek bir tablonun olasilik hesabi bile Kuran’in mucizesinin ve degismezliginin sayisal bir göstergesi olarak yeterlidir..

Kuran 114 sureden olusur... ( 19 x 6 )ilk vahyolan sure (96. sure).. sondan 19. suredir..

Kuran'in ilk vahyedilen ayetleri 96. surenin ilk 5 ayetidir ve bu ayetlerin toplam kelime sayisi 19 'dur..Vahyedilen ilk sure (Alak Suresi) 19 ayete sahiptir, ve 285 harf içerir ( 19 x 15)ikinci olarak vahyedilen 68. surede vahyolunan ilk ayetler 38 kelimeden olusmaktadir.. ( 19 x 2)Üçüncü vahiy olan 73. sure, 57 kelimeden olusmaktadir.. ( 19 x 3)Son vahyedilen sure olan Nasr, toplam 19 kelimeden olusur..Ayrica Nasr Suresi'nin Allah'in yardimindan söz eden ilk ayeti de 19 harftir..Kuran'da "açik delil" kelimesi, 19 kere geçmektedir..Kuran'da 113 sure besmele ile baslar.. Basinda besmele bulunmayan tek sure, 9 numarali Tevbe Suresi'dir..
Kuran'da sadece Neml Suresi'nde iki besmele bulunmaktadir.. Bu besmelelerden biri surenin basinda digeri ise 30. ayette yer alir..
Besmele ile baslamayan Tevbe Suresi'nden itibaren saymaya baslanildiginda Neml Suresi'nin 19. sirada yer aldigi görülecektir..
Basinda besmele bulunmayan tek sure
Tevbe Suresidir..
Sure numaralari Sure isimleri
1 Fatiha
2 Bakara
3 Al-i imran
4 Nisa
5 Maide
6 En´am
7 A´raf
8 Enfal
9 Tevbe 1 19
Neml suresinde bulunan besmelenin yanisira 30. ayette ikinci bir besmele daha bulunmaktadir..

19 sure sonra gelen
27 numarali Neml Suresi'nin hem basinda, hem de 30. ayetinde besmele vardir..
Böylece 27. surede iki besmele bulunur.. Besmeleleri 114'e tamamlayan 27. surenin 30. ayetidir..
Ayrica sure ve ayet numaralarini yani 27 ve 30'u topladigimizda 57 sayisini buluruz..
(19 x 3)Tevbe Suresi'nden (9.) Neml Suresi'ne (27.) kadar olan sure numaralarinin toplami..

9+10+11+12+13+14+15
+16+17 +18+19+20
+21+22+23+24
+25+26+27
342 dir

Bu da 19'un 18 katidir..
10 Yunus 2
11 Hud 3
12 Yusuf 4
13 Ra´d 5
14 Ibrahim 6
15 Hicr 7
16 Nahl 8
17 Isra 9
18 Kehf 10
19 Meryem 11
20 Ta-ha 12
21 Enbiya 13
22 Hac 14
23 Mü- minun 15
24 Nur 16
25 Furkan 17
26 Suara 18
27 Neml 19
28 Kasas
29 Ankebut
30 Rum
31 Lokman
32 Secde
33 Ahzap
34 Sebe
35 Fatir
36 Yasin
37 Saffat
38 Sad

KAYIP BESMELE’NİN BULUNMASININ ÖGRETTİKLERİ


1400 yildir neden Tevbe Suresi’nin basinda Besmele olmadigi merak edildi..
Bir hata olup olmadigi, TevbeSuresi’nin basina Besmele acaba yazilmalimi diye düsünenlerde oldu.. Bazi tefsirciler bu surenin basinada besmele yerlestirdiler..
Oysa Tevbe Suresi’nin basinda Besmele olsaydi,
Kuran’da 115 Besmele olurdu ve 115 sayisi 19’un kati degildir..
Böylece 19’un Kuran’i degismelerden koruyucu özelligi de anlasilmaktadir..
19 fonksiyonlari olan, sorunlari çözen,
cevaplar veren bir mucize olma özelligini bu noktada da göstermektedir..
Böylece 19, Tevbe Suresi’nin basina Besmele’yi yazmaya kalkacaklarin bu hatasini önlemektedir..

Kuran’daki surelerin dizilisinin ilahi olup olmadigi da tarihsel bir tartisma konusudur..
19 mucizesi bu soruna da cevap vermektedir. Kayip Besmele’nin tamamlanmasinda ortaya çikan tablolar,
sure siralarinin da Allah tarafindan belirlendiginin delilidir..Besmele’nin 19 kodu açisindan önemi de bu inceledigimiz verilerle anlasilmaktadir. Birazdan görecegimiz gibi kayip Besmele’nin ortaya çikisi gibi daha birçok veri Kuran’in anahtar sözcügü olan Besmele’ye (Bismillahirrahmanirrahim) bagli olarak olusmaktadir..Bu inceledigimiz verilerin isiginda
surelerin basina Besmeleler’in keyfi bir aliskanlik sonucu konmadigi,
Allah’in vahyi sonucu kondugu anlasilmaktadir..


19 ve 19'un kati olan ayetlerde geçen Allah kelimelerinin toplami 133´tür.... (19 x 7)Bir anlamina gelen "vahd" kelimesinin ebced degeri 19'dur..
Kuran'da bu kelime, bir çesit yemek, bir kapi vs. gibi farkli kelimeler için kullanilmistir.. "Bir Allah" olarak kullanimi ise 19 keredir.."Vahd"
kelimesinin harfleri Harflerin Sayisal
Degerleri
V
A
H
D
6
1
8
4

Kelimenin Toplam
Ebced Degeri 19
19 kere vahd kelimesinin geçtigi ayetlerin sure ve ayet numaralarinin toplami 361´dir.. ( 19 x 19 )* Yalnizca Allah'a ibadet edin.. *
Ifadesinin Arapçasi "Vahdahu" 7:70, 39:45, 40:12,84 ve 60:4 numarali ayetlerde geçer..
Bu sayilar tekrarsiz olarak toplandiginda 361 sayisini elde ederiz... ( 19 x 19 )ilk baslangiç harflerinden (Elif, Lam, Mim; Bakara Suresi, 1. ayet)..
Son baslangiç harflerine (Nun; Kalem Suresi, 1. ayet) kadar olan ayet sayisi 5.263 (19 x 277)'tür..Baslangiç harflerinin bulundugu ilk sure ile baslangiç harflerinin bulundugu son sure arasinda,
baslangiç harflerinin bulunmadigi 38 sure vardir.. 19 x 2"Rahman" kelimesi ise Kuran'da 57 defa geçmektedir.. (19 x 3)Kuran'da bahsi geçen 30 farkli rakam vardir

1 7 19 70 1.000
2 8 20 80 2.000
3 9 30 90 3.000
4 10 40 100 5.000
5 11 50 200 50.000
6 12 60 300 100.000

Kuran'da geçen tüm bu sayilari (tekrarlar dikkate alinmadan) toplandiginda çikan sayi 162.146'dir..
Bu da 19'un 8.534 katidir..

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+19+20+30+40+50+60+70+80 +
99+100+200+300+1.000+2.000+3.000+5.000+50.000+100. 000 = 162.146 ( 19 x 8.534)Yukarda 30 farkli sayiya ek olarak Kuran'da 8 tane kesirli sayidan bahsedilir..
Bunlar 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3'tür.. Böylece Kuran 38 farkli sayi içerir... ( 19 x 2Kuran'in en basindan itibaren 19 ayete sahip ilk suresi İnfitar Suresi'dir..
Bu surenin diger bir özelligi son kelimesinin Allah olmasidir..
Bu ayni zamanda Kuran'daki sondan 19. Allah kelimesidir..Kaf harfi ile baslayan 50. surede 57 adet Kaf harfi vardir.. (19 x 3)
Basinda Kaf harfi bulunan 42. surede yine 57 adet Kaf harfi bulunur.. (19 x 3)
50. surenin 45 ayeti vardir.. Bunlari toplarsak sonuç 95 'tir.. (19 x 5)
42. surenin 53 ayeti vardir.. Bunlari toplarsak 42 + 53 yine 95´tir (19 x 5)Nun harfi sadece 68. surenin basinda bulunur.. Bu suredeki Nun harflerinin toplam sayisi 133´tür.. ( 19 x 7)Sure numaralari 19'un kati olan surelerin ayet sayilarini (besmele dahil) topladigimizda yine 19´un katini buluruz..

Sure no. Ayet sayisi
19 x 1 19. sure 99
19 x 2 38. sure 89
19 x 3 57. sure 30
19 x 4 76. sure 32
19 x 5 95. sure 9
19 x 6 114. sure 7
Toplam 266 ( 19 x 14Ya, Sin harfleri Yasin Suresi'nin basinda bulunmaktadirlar..
Sin harfi Yasin Suresi'nde 48 defa geçmekte iken Ya harfi 237 defa geçmektedir..
Bu iki harfin toplami 285 ( 19 x 15)'tir..

Yasin Suresi içinde birçok bilimsel mucize barindiran bir suredir..
Bu sureyi anlamini anlayarak okumanizi tavsiye ediyorum..
Ne yazik ki ölülerin arkasindan çok okunan bu sureden, diriler yeterince ders almamaktadirlar..
Oysa ne ilginçtir ki.. Kuran’in diriler için indirildigi Yasin Suresi’nde söylenmektedir...
*Dirileri uyarir ve inkârcilarin üzerine sözün gerçeklesecegini söyler* (Yasin70)Yalnizca tek bir sure -7. sure.. "Elif, Lam, Mim, Sad" baslangiç harfleriyle baslamaktadir..
Elif harfi bu surede 2.529 defa, Lam harfi 1.530 defa, Mim harfi 1.164 defa ve Sad harfi 97 defa geçmektedir..
Bu sekilde 4 harfin bu surede toplam olarak geçtigi yer 2.529 + 1.530 + 1.164 + 97 = 5.320´dir... ( 19 x 280)Elif, Lam, Mim harfleri Arapçada en sik kullanilan harflerdir..
Bu harfler birarada 6 surenin -2, 3, 29, 30, 31 ve 32- basinda yer almaktadirlar..
Ve bu 3 harf, 6 surenin her birinde toplam 19'un kati olarak geçmektedir..
Sirasiyla... 9.899 (19 x 521)..
5.662 (19 x298)
1.672 ( 19 x 88)
1.254 ( 19 x 66)
817 (19 x 43)
Bu üç harfin 6 surede toplam olarak geçtigi yer 19.874 (19 x 1.046)Elif, Lam, Ra baslangiç harfleri 10, 11, 12, 14 ve 15. surelerde bulunmaktadir..
Bu harflerin bu surelerde toplam olarak geçtigi yer..
2.489 ( 19 x 131), 2.489 ( 19 x131), 2.375 ( 19 x 125), 1.197 ( 19 x 63) ve 912 ( 19 x 48)'dir..Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad baslangiç harfleri tek bir surede -19. surede geçmektedir..
Kaf harfi bu surede 137 defa, Ha harfi 175 defa, Ya harfi 343 defa, Ayn harfi 117 defa ve Sad harfi 26 defa geçmektedir..
5 harfin toplam olarak geçtigi yerlerin sayisi 137 + 175 + 343 + 117 + 26 = 798.. ( 19 x 42)Tüm Kuran'da ( Etiu ( itaat ediniz ) kelimesi 19 kere,
Abd (kul), abid (kulluk eden kisi) ve ibadet kelimeleri ise toplam 152 kere geçmektedir.. ( 19 x 8)..OLAGANÜSTÜ BIR SAYI 19...

Ondokuz, 9 ve 10 sayilarinin ilk kuvvetlerinin toplamidir...
9 ve 10 sayilarinin ikinci kuvvetleri arasindaki fark da 19 sayisini verir..

10 10 + 9 19
10 100 - 81 19Günes, Ay ve Dünya her 19 yilda bir ayni göreceli posizyonda siralanirlar..Halley kuyruklu yildizi her 76 yilda bir Günes Sistemi'nin içerisinden geçer.. ( 19 x 4 )İnsan vücudunda 209 kemik bulunur.. ( 19 x 11 )Ellerimizde ki kemiklerin sayisi da 19'dur..

..Kur´an da 19 nasil geçiyor.. ( Allah askina, 19. ayete bakarmisiniz.. )

Ayet numarasi
1 Ey gizlenen..
2 Kalk ve uyar..
3 Rabbinin yüceligini duyur..
4 Temizle giysilerini!
5 Uzaklastir kendinden pisligi!
6 Çok bularak basa kakma yaptigin iyiligi!
7 Ve yalniz Rabbin için dayanikli kil benligi!
8 O boruya üfürüldügünde,
9 İste o gün çok zorlu, çok çetin bir gündür..
10 Küfre batmislar için hiç de kolay degildir..
11 Benimle, yarattigim kisiyi bas basa birak!
12 Hesapsiz bir mal verdim ona..
13 Göz doyurucu ogullar verdim..
14 Alabildigine imkânlar dösedim onun için..
15 Tüm bunlardan sonra hirs ile daha da artirmami istiyor..
16 Hayir, is sanildigi gibi degil! O, bizim ayetlerimize karsi bir inatçi kesildi..
17 Ben onu dik bir yola sürecegim..
18 Derin derin düsündü o; ölçtü biçti..
19 Kahrolasi, nasil bir ölçü kullandi!..
20 Bir kez daha kahrolasi, nasil bir ölçü kullandi!
21 Sonra bakti..
22 Sonra yüzünü burusturdu, kaslarini çatti..
23 Sonra arkasini döndü ve böbürlendi..
24 Söyle dedi: "Bu, rivayet edilerek gelen bir büyüden baska sey degil.."
25 "İnsan sözünden baska bir sey degil bu.."
26 Onu Sekar'a firlatacagim..
27 Bilir misin nedir Sekar?
28 Ortada bir sey birakmaz, hiçbir seyi görmezlik etmez o..
29 İnsan için tablolar sunandir o..
30 Üzerinde 19 vardir..
31 Biz, cehennem yârânini hep melekler yaptik.. Ve biz, onlarin sayilarini da küfre sapanlar için bir imtihandan baska sey yapmadik.. Ta ki, kendilerine kitap verilenler iyice ve apaçik bilsinler.. İman etmis olanlarin imani artsin.. Kendilerine kitap verilmis olanlarla iman sahipleri kuskuya düsmesin.. Kalplerinde hastalik olanlarla küfre sapmis bulunanlar da; "Allah bununla neyi örneklendirmek istiyor?" desinler.. İste böyle. Allah, diledigini/dileyeni saptirir, diledigini/ dileyeni de dogruya ve güzele kilavuzlar.. Rabbinin ordularini ancak O bilir.. Bu, insan için bir ögüt verici ve düsündürücüden baska sey degildir..
32 Hayir, sandiklari gibi degil! Yemin olsun Ay'a..
33 Yemin olsun geceye, sirtini döndügünde..
34 Yemin olsun sabaha, agarip isidiginda..
35 Bu gerçekten büyüklerden biridir..
36 İnsan için bir uyaricidir..
37 Sizden, öne geçmek yahut arkaya kalmak/erken davranmak yahut gecikmek isteyen için..
38 Her benlik öz kazancinin bir karsiligidir..
39 Ugur ve bereket yârâni müstesna..
40 Bahçelerdedirler.. Birbirlerine soruyorlar..
41 Suçlular hakkinda:
42 "Sizi Sekar'a sürükleyen nedir?"
43 Cevap verdiler: "Namaz kilip dua edenlerden degildik.."
44 "Yoksulu yedirip doyurmuyorduk.."
45 "Bos lakirdilara dalanlarla dalar giderdik.."
46 "Din gününü yalanliyorduk.."
47 "Nihayet, tartisilmaz ve karsi çikilmaz bilgi önümüze dikildi.."
48 Artik yarar saglamaz onlara sefaatçilerin sefaati..
49 Ne oluyor onlara da ögüt verip düsündüren seyden yüz çeviriyorlar?
50 Saga-sola kaçisan yaban esekleri gibidirler..
51 Arslandan ürkmüslerdir..
52 İçlerinden her kisi de istiyor ki, kendisine açilip saçilmis sayfalar verilsin..
53 Hayir, öyle sey olmaz! Dogrusu su ki, âhiretten korkmuyorlar..
54 Hayir, is, sandiklari gibi degil! O bir ögüt verici, bir düsündürücüdür..
55 Dileyen düsünür onu, ögüt alir..
56 Ve onlar, Allah'in diledigi disinda, ögüt alamazlar.. Sakindirmaya ve affetmeye ehil olan O'dur..


..Kur´an a göre 19´un fonksiyonlari..


Kuran’da 19 disinda da sayilar geçmektedir.. Fakat bu sayilarin hemen hepsi bir ismi nitelemek için kullanilmistir..

Dört ay, yedi gök, bin ay gibi…

Fakat 30. ayette "Üzerinde 19 var" diye 19 vurgulandiktan sonra,
31. ayette "Onlarin sayisini da…" denerek, 19’un fonksiyonlari anlatilmaktadir..
Bu fonksiyonlar söyledir:

1- İnkarcilar için bir fitne (Bir bela, aleyhlerine durum olusturan bir unsur)

2- Kitap verilenleri (Yahudileri, Hiristiyanlari) ikna etme özelligi..

3- İnananlarin kesin bir bilgiyle inanmasini saglama..

4- İnananlarin ve kitap verilenlerin kuskularini yok etme..

5- Kalplerinde hastalik olanlarin, inkârcilarin anlayamayacagi, bu örnegi hafife alacagi bir durum olusturma.. (Ayette kalplerinde hastalik olanlarin ve inkârcilarin "Allah bu örnekle neyi anlatmak istedi?" diye sorduklarini görüyoruz.. Kanaatimize göre bu soru, merak eden insanlarin sorusu degildir.. Bu soru, sirf karsi çikmak için inkârci psikolojisiyle yapilmis, ayeti hafife alan bir yaklasimin ifadesidir..)

İnkarcinin, Kuran için "Bu sadece bir insan sözüdür" dedigi 25. ayette anlatildiktan sonra 31. ayette, 19’un inkârciya bir fitne oldugu vurgulaniyor.. Görülüyor ki 19, Kuran’in insan sözü oldugu iddiasina karsi bir cevaptir.. Bir sayi ve bir cevap… Ayni zamanda bu sayi kuskulari giderip, kesin bilgiyle inanilmasini sagliyor.. 19 mucizesi kesfedilmeden önce, bunun insanlar için ne kadar inanilmaz oldugunu siz düsünün.. 19 mucizesinin anlasilmasi için 1400 yili askin bir zaman gerekmistir ve vakti gelince Müddessir (Gizlenen) Suresi’nin içinde gizlenen mucize açiga çikmistir.. Bu mucize açiga çiktiktan sonra gerçekten de Kuran’in insan sözü oldugunu söyleyenlere bu mucizenin cevap verdigi, nasil inananlarin ve kitap verilenlerin kesin bilgiyle inanmalarina ve kuskularinin giderilmesine katkida bulundugu ve niye 19’un bu fonksiyonlarindan Müddessir Suresi’nin 35. ayetinde "Bu gerçekten büyüklerden biridir.." diye bahsedildigi anlasilmaktadir..


Evet... Evren’de var olan hiçbir kitapta, Uzay’in derinliklerinden denizlerin altindaki engele, arinin cinsiyetinden yagmurdaki ölçüye kadar bu kadar farkli alanda bu kadar mucizevi açiklamaya rastlanmaz.. Üstelik tüm bu mucizeleri gerçeklestiren kitap olaganüstü muhtesemlikte bir sistemle matematiksel olarak kodlanmistir.. Daha ne olsun! Daha ne olabilir ki?

Tüm delillere ragmen inanmaya niyeti olmayan inkârcilarin, inanmamaya devam edecegini, inkârci psikolojisini mükemmel bir sekilde tarif eden Kuran haber vermektedir.. Kuran’da inkârci psikolojisiyle söylenen sözlere, inkârci agzindan söyle bir örnek verilmektedir:

"Bizi büyülemek için delil olarak her ne getirirsen getir, biz sana inanmayacagiz"Kuran Allah’in sözü oldugunu söyleyerek bastan çok büyük bir iddiayi ortaya koymaktadir..


Kuran en büyük gerçektir..


Tüm mucizeler bu iddiasi en büyük, en sira disi kitapta gerçeklesmektedir, binlerce kitaptan bir kitapta gerçeklesmektedir.. Gördügünüz tüm deliller, Kuran’in iddiasinin dogrulugunu, bu en büyük iddiaya sahip kitabin ayni zamanda en büyük mucize oldugunu ortaya koymaktadir.. Bu kadar ayri konuda %100 isabetle hep dogruyu söyleyen bir kitapla yalan hiç bagdasmaz.. bagdasamaz...- Yasami bize armagan eden Allah’i hayatin merkezine koyan ve Allah’a hak ettigi degeri veren baska bir kitap var mi?

- Yok

- Yeryüzünde, bundan büyük iddiasi olan bir kitap var mi?

- Yok

- Yeryüzünde, Uzay’in derinliklerinden denizlerin altina, annemizin rahmindeki gelisimimizden Evren’in nasil son bulacagina kadar her konuya açiklik getiren (hem de 1400 yil önce) ve her konuda dogru açiklamalari, kendi döneminde bilinemeyecek açiklamalarini yapan baska bir kitap var mi?

- Yok

- Hayata gaye veren, ölümden sonrasinin yokluk olmadigini söyleyen ve bu konuda insana ihtiyaci olan umudu veren baska ciddi bir kitap var mi?

- Yok

- Tüm bunlari gerçeklestirirken üstelik matematiksel kod sistemiyle kodlu olan, bu matematiksel koduyla beraber anlamsal muhtesemligi de içinde beraberce barindiran baska bir kitap var mi?

- Yok

- Tarih boyunca gelen Hz. Nuh’tan, Hz. Musa’dan, Hz. İsa’ya kadar tüm Peygamberleri tasdik eden ve kendisiyle ortak mesaji getiren bu Peygamberleri onaylayan, son Kitap olma özelligiyle tüm bu Peygamberlerin ve kitaplarin dogrulugunu onaylayan baska bir kitap var mi?

- Yok

- Gerçekten insanin hayatina rehber etmesine degecek, güvenilir baska bir kitap var mi?

- Yok

- Kuran’in alternatifi var mi?

- Yok

- İnkarcilarin mazereti var mi?

- Yok

Tüm göstergeler en büyük iddiayi ortaya koyan kitabin, ayni zamanda en büyük mucize de oldugunu ispatlamaktadir.. Kuran’in mucizeleri hiç tükenmemekte, her gün yeni bir mucizesi daha açiga çikmaktadir..De ki:
"Eger bütün insanlar
ve cinler
bu Kuran’in
bir benzerini
olusturmak için
toplansalar
ve bu konuda
birbirlerine destek olsalar bile
onun bir benzerini
meydana getiremezler..

Isra Suresi 88
Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle
b